ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

You are currently viewing ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲದವರು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಓಡುವವರು ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ ಆಗಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ;

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೧) ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನಿಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದಲಾಗಿ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವರಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೨) ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೩) “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ, ಗಾಸಿಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೪) ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಸಹ ಬಯಸಬೇಡಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸಬೇಡಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೫) ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಣರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಡಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೬) ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಜ್ಜನರಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಈಡಾಗಬೇಡಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೭) ಯಾರ ಮೇಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೮) ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಪಡದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೯) ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

೧೦) ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.

ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು 10 ಸಲಹೆಗಳು : 10 Tips to become Mature in Kannada

ಇವಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆಗಲು ಸಾಕೆನಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಟಿಪ್ಸಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ ಮಾಡಿ…

    ಈ ಅಂಕಣ (Article) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು ನೀವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ (Share) ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು https://www.facebook.com/Directorsatishkumar/ (Director Satishkumar) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.

Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | Twitter

My Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books

⚠ STRICT WARNING ⚠

Content Rights :

ಈ ಅಂಕಣದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ರೋರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಣದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

All Rights of this article are fully reserved by Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited India. No part of this article can be copied, translated or re published anywhere without the written permission of Director Satishkumar. If such violation of copy rights found to us, then we legally punish to copy cats and recover our loss by them only.

© Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited, India.

Director Satishkumar

Satishkumar is a young multi language writer (English, Hindi, Marathi and Kannada), Motivational Speaker, Entrepreneur and independent filmmaker from India. And also he is the Co-founder and CEO of Roaring Creations Pvt Ltd India.Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | TwitterMy Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books