ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations – ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ – Biggest Motivational Article in Kannada

You are currently viewing ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations – ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ – Biggest Motivational Article in Kannada

ಗೆಳೆಯರೇ, Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಲಕ್ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೀರಾ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ insult (ಇನಸಲ್ಟ) ಆಗಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ insult (ಇನಸಲ್ಟ) ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡಗಳು, ರಿವಾರ್ಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ದ್ವೇಷಿಗಳು, ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸಲು ನಿಜವಾದ ಮೋಟಿವೇಟರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೀಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿದೆ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೆಳೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೀರಿ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವಿರಿ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮಗೆ “ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡು…” ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಿರಿ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸೆಸಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬಡವರ, ದುರ್ಬಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದು:ಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ಫ್ಯುಚರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ…

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಕೊನೆತನಕ ಓದಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಮೋಟಿವೇಷನದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ…

    ಈ ಅಂಕಣ (Article) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು ನೀವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ (Share) ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು https://www.facebook.com/Directorsatishkumar/ (Director Satishkumar) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.

Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | Twitter

My Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books

⚠ STRICT WARNING ⚠

Content Rights :

ಈ ಅಂಕಣದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ರೋರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಣದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

All Rights of this article are fully reserved by Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited India. No part of this article can be copied, translated or re published anywhere without the written permission of Director Satishkumar. If such violation of copy rights found to us, then we legally punish to copy cats and recover our loss by them only.

© Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited, India.

Director Satishkumar

Satishkumar is a young multi language writer (English, Hindi, Marathi and Kannada), Motivational Speaker, Entrepreneur and independent filmmaker from India. And also he is the Co-founder and CEO of Roaring Creations Pvt Ltd India.Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | TwitterMy Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books