ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾದ 6 ಪುಸ್ತಕಗಳು

6 Books you should read in kannada

1) ರೀಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೂವರ ಡ್ಯಾಡ್ : Rich Dad Poor Dad Book Kannada Link

2)ನಿಮ್ಮ ಸಬಕಾನ್ಸಿಯಸ ಮೈಂಡನ ಶಕ್ತಿ : The Power of Your Subconscious Mind Book Link

3)ದಿ‌ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ ಬಿಗ : The Magic of Thinking Big Book

4) ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಹಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕ : The Secret Book

5) ದಿ ಪವರ ಆಫ ಪೋಜಿಟಿವ ಥಿಂಕಿಂಗ - The Power of Positive Thinking Book

6) ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ - Think and Grow Rich Book in Kannada Book